Podmiot P.W. SONCAS-3, NIP: 672-206-86-54 uzyskał subwencję finansową w kwocie 108 000,00 PLN,
podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju.